Algemene gebruiksvoorwaarden van de Partsfinder Online Onderdelencatalogus

van de firma’s Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG en Bilstein Handel GmbH + Co. KG

05/2017 editie

Algemene gebruiksvoorwaarden van de Partsfinder Online Onderdelencatalogus van de firma’s Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG en Bilstein Handel GmbH + Co. KG

1 Voorwerp

1.1 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Wilhelmstrasse 47, 58256 Ennepetal (hierna ‘febi’) stelt een febi-platform ter beschikking van zijn klanten via de URL partsfinder.bilsteingroup.com, waar klanten (in de zin van sectie 13 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), i.e. natuurlijke personen die een wettelijke transactie afsluiten voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten hun handels- of beroepsactiviteiten liggen) en ondernemers (in de zin van sectie 14 BGB, i.e. natuurlijke of rechtspersonen of partnerschappen met rechtspersoonlijkheid die, wanneer ze een wettelijke transactie afsluiten, handelen binnen hun handels- of beroepsactiviteiten) de onlinecatalogus beheerd door febi (hierna ‘partsfinder’) kunnen gebruiken.

1.2 Algemene voorwaarden van klanten die verschillen van of dienen als aanvulling op deze algemene voorwaarden worden geen onderdeel van het contract, zelfs niet wanneer febi ze niet uitdrukkelijk afwijst.

1.3 Partsfinder is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar (‘looptijd systeem’). febi garandeert de beschikbaarheid van de software tegen een jaarlijks gemiddelde van 98,5 % (de Service Level Agreement of hierna de ‘SLA’). Indien onderhoudswerken noodzakelijk zijn en partsfinder hierdoor niet beschikbaar is, zal febi de klant hierover, indien mogelijk, tijdig informeren. Softwaregebreken als gevolg van onderhoudswerken zullen niet worden beschouwd als onderdeel van een SLA. febi is niet aansprakelijk voor storingen op het internet of het netwerk, en vooral niet voor storingen waarbij de hardware en software niet toegankelijk zijn via het internet als gevolg van technische of andere problemen die buiten de controle van febi liggen (zoals overmacht, fouten van derden enz.).

2 Registratie en gebruik van het febi-platform

2.1 Het is mogelijk om partsfinder te gebruiken zonder zich te registreren en een gebruikersaccount aan te maken. Maar niet alle functies van partsfinder zijn beschikbaar voor klanten die geen gebruikersaccount hebben. Hier vindt u meer informatie over welke functies beschikbaar zijn met en zonder een account.

2.2 De klant kan zich registreren door de voor registratie vereiste gegevens in te voeren op de registratiepagina en te klikken op de knop ‘HIER REGISTREREN’.

2.3 Zodra het hierboven beschreven registratieproces werd voltooid, ontvangt de klant van febi zijn logingegevens. De klant moet er zelf voor zorgen dat hij zijn wachtwoord geheimhoudt. De klant zal het wachtwoord voor toegang geheimhouden, met niemand delen, derden niet toestaan noch de mogelijkheid geven om er toegang tot te krijgen en alle vereiste maatregelen treffen om te garanderen dat het geheim blijft.

Indien deze gegevens verkeerd worden gebruikt of verloren gaan, of wanneer de klant vermoedt dat ze verloren zijn of verkeerd werden gebruikt, moet dit onmiddellijk aan febi worden gemeld via een mail naar partsfinder@bilsteingroup.com.

3. Garantie

3.1 Indien de prestaties in het kader van het contract niet voldoen aan de in het contract overeengekomen kwaliteitsvereisten, zal dit worden beschouwd als een gebrek. De kwaliteitsovereenkomst zal uitsluitend worden bepaald door de beschrijving van de diensten in partsfinder.

3.2 febi biedt een garantie voor defecten in contractuele diensten in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en in overeenstemming met punt 5 op voorwaarde dat de storingen niet gebaseerd zijn op een beperkte beschikbaarheid (SLA) die definitief wordt behandeld in punt 1.3. Ter verduidelijking: gratis aangeboden diensten vallen niet onder de garantie.

3.3 De klant zal febi gratis helpen bij het herstellen van defecten en zal in het bijzonder alle vereiste documenten, gegevens enz. ter beschikking stellen, die febi nodig heeft om de storingen te analyseren en te herstellen.

3.4 Informatie over kwaliteit en levensduur kan, samen met andere informatie, alleen worden beschouwd als een garantie in een wettelijke betekenis indien ze uitdrukkelijk als dusdanig werd aangeduid.

4 Aansprakelijkheid

4.1 De klant heeft geen recht om een schadevergoeding te eisen. Dit geldt niet voor schadeclaims van de klant die het gevolg zijn van lichamelijke letsels of van inbreuken op wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen) of van aansprakelijkheid voor andere verliezen of schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid vanwege febi, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. In de zin van deze algemene voorwaarden zijn kardinale verplichtingen die verplichtingen op basis waarvan het contract correct kan worden uitgevoerd en het doel kan worden bereikt. Het spreekt vanzelf dat de klant kan vertrouwen op de naleving ervan.

4.2 Bij eenvoudige nalatigheid met betrekking tot de kardinale verplichtingen is febi enkel aansprakelijk voor verliezen of schade die te voorzien en typisch zijn voor dit soort contracten, tenzij er sprake is van claims voor verliezen of schade van de klant die het resultaat zijn van lichamelijke letsels. Schadeclaims in overeenstemming met punt 6.2 vervallen na12 maanden.

4.3 Alle aansprakelijkheid voor garanties en claims zoals beschreven - en uitdrukkelijk als dusdanig aangeduid - in de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

4.4 De hierboven vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook in het voordeel van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van febi indien claims rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

5 Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst voor het gebruik van partsfinder wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Beide partijen kunnen de overeenkomst op elk ogenblik beëindigen met een opzegperiode van zeven dagen.

5.2 Het wettelijk recht op bijzondere beëindiging zonder opzegperiode wegens gegronde reden blijft onverminderd van kracht.

5.3 De opzegging moet schriftelijk gebeuren (bijvoorbeeld brief, fax of e-mail).

5.4 Na beëindiging van de overeenkomst zal febi het gebruikersaccount en alle daarin opgeslagen gegevens wissen.

6 Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

6.1 Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing onverminderd het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

6.2 Alleen de rechtbanken van Ennepetal zijn bevoegd voor geschillen hoewel febi ook het recht heeft om een rechtszaak aan te spannen tegen de klant in zijn woonplaats.

Laatste update: mei 2017