Ogólne Warunki użytkowania Katalogu Części Partsfinder Online

Należącego do spółek Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG oraz Bilstein Handel GmbH + Co. KG

Wydanie 05/2017

Ogólne Warunki użytkowania Katalogu Części Partsfinder Online należącego do spółek Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG oraz Bilstein Handel GmbH + Co. KG

1. Przedmiot kontraktu

1.1 Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, Wilhelmstrasse 47, 58256 Ennepetal (dalej zwana „febi”) dostarcza swoim klientom platformę febi poprzez URL partsfinder.bilsteingroup.com, na której konsumenci (w rozumieniu Ustępu 13 niemieckiego Kodeksu cywilnego (BGB), tj. osoby fizyczne zawierające transakcje prawne przeważnie dla celów spoza swojej branży, działalności czy zawodu) oraz przedsiębiorcy (w rozumieniu Ustępu 14 BGB, tj. Osoby fizyczne lub prawne albo spółki osobowe z osobowością prawną, które zawierając transakcję prawną działają w ramach swojej branży, działalności czy zawodu) mogą korzystać z katalogu obsługiwanego przez febi (dalej zwanego „partsfinder”).

1.2 Żaden z warunków klienta, który różni się od niniejszych warunków lub je uzupełnia nie stanie się częścią kontraktu, nawet przy braku wyraźnego sprzeciwu ze strony febi.

1.3 partsfinder jest dostępny do użytku 24 godziny na dobę, 365 dni w roku („środowisko uruchomieniowe systemu”). febi gwarantuje dostępność oprogramowania przy rocznej średniej 98.5% (Umowa o Poziomie Usług, zwana także „SLA” [od angielskiego Service Level Agreement]). Jeśli wymagane będą prace utrzymaniowe, w wyniku czego partsfinder nie będzie dostępny, febi poinformuje klienta o tym na czas, jeśli będzie to możliwe. Awaria w użytkowaniu oprogramowania w wyniku prac utrzymaniowych nie będzie traktowana jako objęta SLA. febi nie odpowiada za przestój z przyczyn leżących po stronie Internetu czy sieci, a w szczególności, nie odpowiada za przestój w sytuacji gdy do sprzętu komputerowego i oprogramowania nie można się dostać przez Internet z powodu problemów technicznych czy innych problemów pozostających poza kontrolą febi (takich jak siła wyższa, wina osób trzecich, itp.).

2. Rejestracja i użytkowanie platformy febi

2.1 Istnieje możliwość używania partsfinder bez rejestracji i stworzenia konta klienta. Jednak, klienci nie posiadający konta klienta nie mają dostępu do wszystkich funkcjonalności partsfinder. W niniejszym dokumencie można znaleźć informacje o funkcjonalnościach, jakie są dostępne dla klienta posiadającego oraz dla klienta nie posiadającego konta.

2.2 Klient może dokonać rejestracji wprowadzając dane wymagane do rejestracji na stronie rejestracji oraz klikając na przycisk „ZAREJESTRUJ SIĘ TUTAJ”.

2.3 Po zakończeniu wyżej opisanego procesu rejestracji, febi przekaże klientowi dane do logowania. Klient odpowiada za zachowanie poufności hasła. Klient zachowa poufność hasła dostępu, nie będzie się nim dzielił, nie zezwoli, ani nie umożliwi osobom trzecim uzyskania do niego dostępu oraz poweźmie wszelkie środki niezbędne dla zachowania jego poufności.

Jeśli informacje te zostaną wykorzystane w sposób nieprawidłowy lub zaginą, lub jeśli klient podejrzewa, że zaginęły lub zostały wykorzystane w sposób nieprawidłowy, należy to zgłosi febi pocztą elektroniczną na adres partsfinder@bilsteingroup.com.

3. Rękojmia

3.1 Jeżeli wykonanie kontraktu nie będzie spełniać wymogów jakościowych określonych w kontrakcie, będzie to uznane za wadę. Umowa dotycząca jakości będzie określona wyłącznie poprzez opis usług w partsfinder.

3.2 febi dostarczy rękojmię na wady w zakontraktowanych usługach zgodnie z ustawowymi przepisami oraz zgodnie z Ustępem 5, pod warunkiem, że uszkodzenia nie będą oparte na ograniczeniach w dostępności (SLA), co zostało definitywnie określone w Ustępie 1.3. Dla celów wyjaśnienia: usługi oferowane nieodpłatnie są oferowane bez gwarancji.

3.3 Klient będzie wspierał febi w naprawianiu wad nieodpłatnie, a w szczególności, dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty, dane, itp., jakich febi będzie potrzebować do zanalizowania i naprawienia wad.

3.4 Informacje dotyczące jakości i trwałości eksploatacyjnej, wraz z innymi informacjami, mogą być traktowane jako gwarancja w sensie prawnym tylko, jeśli zostały wyraźnie określone w ten sposób.

4. Odpowiedzialność

4.1 Klient nie ma prawa domagać się odszkodowania. Nie dotyczy to roszczeń klienta w sprawie odszkodowań wynikających ze szkody na życiu, kończynach czy zdrowiu lub z naruszenia zasadniczych obowiązków kontraktowych (głównych obowiązków) lub z odpowiedzialności z tytułu innej straty lub szkody spowodowanej celowym lub rażącym zaniedbaniem stanowiącym naruszenie obowiązków po stronie febi, jej przedstawicieli prawnych lub zastępczych pośredników. W rozumieniu niniejszych warunków, obowiązkami głównymi są obowiązki, które pozwalają na prawidłowe wykonanie kontraktu i osiągniecie jego celu, na zgodność z którymi klient może liczyć w sposób naturalny.

4.2 W przypadku prostego zaniedbania stanowiącego naruszenie głównych obowiązków, febi będzie odpowiadać jedynie z tytułu straty lub szkody, jaka mogła być przewidziana lub typowa dla tego rodzaju kontraktu, chyba, że obejmuje roszczenia klienta w sprawie odszkodowań wynikających ze szkody na życiu, kończynach czy zdrowiu. Roszczenia odszkodowawcze zgodne z Ustępem 6.2 wygasają w ciągu 12 miesięcy.

4.3 Wszelka odpowiedzialność z tytułu udzielonych gwarancji i roszczeń – które zostały wyraźne określone jako takie – na podstawie niemieckiej Ustawy o Odpowiedzialności za Produkt, pozostaje nienaruszona.

4.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie także na rzecz przedstawicieli prawnych i zastępczych pośredników febi, w przypadku gdy roszczenia byłyby wniesione bezpośrednio przeciwko nim.

5. Okres obowiązywania i rozwiązanie

5.1 Umowa dotycząca użytkowania partsfinder została zawarta na czas nieokreślony. Może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie na podstawie siedmiodniowego wypowiedzenia.

5.2 Ustawowe prawo do wypowiedzenia nadzwyczajnego bez przekazania wypowiedzenia z uzasadnionego powodu pozostaje nienaruszone.

5.3 Wypowiedzenie należy przekazać na piśmie (przykładowo: listownie, faksem lub drogą elektroniczną).

5.4 Po rozwiązaniu umowy febi usunie konto klienta i wszystkie przechowywane w nim dane.

6. Miejsce jurysdykcji

6.1 Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Sprzedaży.

6.2 W przypadku sporów prawnych, Ennepetal zostało wybrane wyłącznym miejscem jurysdykcji, chociaż febi ma także prawo wnieść powództwo przeciwko klientowi w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.

Ostatnia aktualizacja: maj 2017